Universitat Rovira i Virgili

Laboratori de tecnologies de climatització i tècniques de difusió i control

|Alt imatge central|

El Laboratori de Tractament d’Aire i Control d'Instal·lacions de Climatització permet mostrar i assajar diversos sistemes de climatització utilitzant diferents unitats terminals i fluids caloportadors (aigua i/o aire). El sistema de control pot ser modificat per assajar diferents estratègies de control i ajustar diferents paràmetres com set points o les constants dels controladors PID. Disposa d'un complet sistema de monitorització que permet mesurar i visualitzar les principals variables (humitat d'aire, temperatures, cabals i pressions) així com realitzar càlculs de potència consumida. Mitjançant l’anàlisi de les dades recollides pel sistema de monitorització es pot calcular l'eficiència energètica de cada sistema assajat.

El laboratori està integrat per una bomba de calor i una unitat de tractament d'aire (UTA) amb recuperador entàlpic, control de cabal mitjançant variador de freqüència i control de la temperatura del aire regulant el cabal d'aigua freda/calenta a la bateria de la UTA.

El laboratori disposa del següents sistemes de climatització i controladors:

- Cabal d'aire constant mitjançant difusors per desplaçament i toveres.

- Cabal d'aire variable mitjançant difusors rotacionals i difusors radials.

Respecte al sistema de gestió i regulació, el laboratori disposa de controladors compactes i controladors programables. També disposa d'una estació de supervisió i gestió amb el software XWorks Plus i DESIGO INSIGHT de SIEMENS per al desenvolupament del sistema de control, programació dels controladors, regulació de la instal·lació, monitorització i recollida de dades en temps real de totes les sondes i estats de les comportes i vàlvules del laboratori. Els controladors instal·lats són els següents:

|Alt imatge columna dreta|