Universitat Rovira i Virgili

Laboratori de propietats termofísiques de fluids

Tècniques disponibles per a la determinació experimental de propietats termofísiques de fluids purs i mescles: 

|Alt imatge columna esquerra|

El Laboratori de Propietats Termofísiques de Fluids del CREVER disposa de nombroses tècniques experimentals per a la mesura de propietats termofísiques de fluids, tant purs com mescles:

A més de les mesures experimentals, al Laboratori de Propietats Termofísiques de Fluids també es treballa en la modelització de les propietats termofísiques de fluids, per mitjà d'equacions d'estat, mètodes de coeficients d'activitat, etc.

Des de fa més de quinze anys, el Laboratori de Propietats termofísiques de fluids ha treballat principalment en fluids de treball d'interès en bombes de calor i refrigeració per absorció. Alguns dels fluids estudiats es mostren a continuació: