Universitat Rovira i Virgili

Sistemas Autónomos de Refrigeración Solar por Absorción (ASolRef)

Els sistemes de refrigeració per compressió mecànica de vapor requereixen energia elèctrica per accionar el compressor. A les zones on es disposa d'energia elèctrica, aquest sistema de refrigeració és l'opció més utilitzada per ser la tecnologia més econòmica i coneguda. Tanmateix, hi ha moltes zones, com les zones rurals del nord de l'Àfrica, on el subministre elèctric no és factible actualment i no ho serà en els pròxims anys per la inversió econòmica per portar l'electricitat a aquestes zones remotes.


La refrigeració en aquestes zones depèn del desenvolupament de sistemes autònoms que no requereixin electricitat. L'opció més lògica seria el desenvolupament de sistemes activats per energia solar que aprofitarien la radiació solar disponible a la zona. Encara que al mercat hi ha disponibles sistemes de refrigeració activats per energia solar, com equips d'absorció d'amoníac/aigua, no són totalment autònoms perquè requereixen energia elèctrica per accionar les bombes de l'equip.


Partint d'aquesta situació en aquest projecte del programa Azahar es proposa avançar, en col·laboració amb tres grups d'investigació tunisencs, en el desenvolupament de sistemes d'absorció activats per energia solar i sense cap consum d'energia elèctrica. Es planteja l'estudi de dues opcions tecnològiques: els cicles d'absorció mono pressió i els cicles d'absorció intermitents. La restricció imposada de no consum d'electricitat implica que en la concepció dels equips es considerarà que la dissipació de calor del condensador i l'absorbidor es realitzarà per convecció natural amb aire.


L'anàlisi dels cicles mono pressió inclourà la comparació mitjançant simulació termodinàmica dels diferents cicles (difusió, Eisntein, Rojey) analitzant les possibles variants en la configuració del cicle i en els fluids de treball. Però gran part del treball'feina a desenvolupar en el projecte se centrarà en els estudis teòrics i experimentals sobre els processos de transferència de matèria i calor als components del cicle (evaporador, condensador, absorbidor, i generador/bomba de bombolles).


L'estudi dels cicles intermitents s'iniciarà amb l'experimentació en un dispositiu experimental existent, construït en la marco d'un projecte previ de col·laboració entre el CREVER i l'ENIG de Tunísia amb l'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (període 2004-2005). Aquests resultats experimentals han de permetre la validació d'una eina de simulació del comportament dinàmic de sistemes de refrigeració solar per absorció intermitents. Aquesta eina serà de gran utilitat per a l'estudi tècnic/econòmic d'aquests cicles.

2006-2010